ACM
International
Collegiate
Programming
Contest


Department of Computer Science - Small Logo

Czech Republic, CTU Prague,
Department of Computer Science


--- Kódování češtiny ---

Řešení úloh Školního kola FEL ČVUT, 1999

Protože se minulé kolo konalo v jediný den, nezbyl čas na prezentaci algoritmů vhodných pro řešení úloh. Z tohoto důvodu byla zveřejněny zdrojové programy všech ukázkových řešení, která napsali organizátoři. Tato řešení nebyla většinou žádným způsobem upravena, proto jen málokdy obsahují nějaké vysvětlující komentáře.

Matice


#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>

#define MAXCT 20

int dim1[MAXCT][MAXCT];
int dim2[MAXCT][MAXCT];
int l1[MAXCT][MAXCT];
int e[MAXCT][MAXCT];

#define NOO(A,B,C,D) (dim1[A][B]*dim2[A][B]*dim2[C][D] + e[A][B] + e[C][D])

void Print(int i, int j)
{
 if (i)
 {
  printf("(");
  Print(l1[i][j], j);
  printf(" x ");
  Print(i - l1[i][j] - 1, j + l1[i][j] + 1);
  printf(")");
 }
 else printf("A%d", j + 1);
}

int main(void)
{
 int n, m, i, j, k, l;
 scanf("%d", &n);
 while (n--)
 {
  scanf("%d", &m);
  for (i = 0; i < m; ++i) scanf("%d%d", &dim1[0][i], &dim2[0][i]);
  memset(l1[0], -1, sizeof(l1[0]));
  memset(e[0], 0, sizeof(e[0]));
  for (i = 1; i < m; ++i)
   for (j = 0; j < m - i; ++j)
   {
    e[i][j] = NOO(0, j, i - 1, j + 1);
    l1[i][j] = 0;
    for (k = 1; k < i; ++k)
    {
     l = NOO(k, j, i - k - 1, j + k + 1);
     if (l <= e[i][j])
     {
      e[i][j] = l;
      l1[i][j] = k;
     }
    }
    dim1[i][j] = dim1[0][j];
    dim2[i][j] = dim2[0][i + j];
   }
  Print(m - 1, 0);
  printf("\n");
 }
 return 0;
}

------------------------

 Var
  slo:array[0..50, 1..50] of integer;
  vzni:array[0..50, 1..50] of integer;
  r:array[0..50, 1..50] of integer;
  s:array[0..50, 1..50] of integer;
  i,j,k,l,m,n,ss,p:integer;

Procedure output(oper, prvni:integer);
Var i,j,k:Integer;
Begin
 if oper=0 then write('A', prvni:1)
 else begin
  Write('(');
  k:=vzni[oper, prvni];
  output(k-prvni,prvni);
  Write(' x ');
  output(oper-k+prvni-1,k+1);
  Write(')');
 end;
End;


Begin
 read(n);
 for i:=1 to n do Begin
  read(m);
  for j:=1 to m do Begin
   read(r[0, j]); read(s[0, j]);
  End;
  for k:=1 to m-1 do slo[0, k]:=0;
  for j:=1 to m-1 do begin  {pocet uvazovanych operaci}
   for k:=1 to m-j do Begin {pocatecni matice (oerace)}
    ss:=$3fffffff;
    for l:=1 to j do Begin {c. posledni provadene operace ve skupine}
     p := slo[l-1,k]+slo[j-l,k+l]+r[l-1, k]*s[l-1, k]*s[j-l,k+l];
     if p<ss then Begin
      ss:=p;
      vzni[j, k] := k+l-1;
      r[j, k] := r[l-1, k];
      s[j, k] := s[j-l, k+l];
     End;
    End;
    slo[j, k] := ss;
   End;
  End;
  Output(m-1, 1);
  Writeln;
 End;
end.

------------------------

Plot


/* Uloha: Stromy by Jaroslav Volsicky */

#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define MAX_N 1000
#define INF 200000000.0

int P[MAX_N];
float D[MAX_N];
int m,n;

float DirectC (int x1, int y1, int x2, int y2) {
 float r;
 if (x1!=x2) r=(float)(y2-y1)/(float)(x2-x1);
  else if (y2>y1) r=INF; else r=-INF;
 return r;
 }

float Distance(int startpoint, int lastpoint) {
 return (sqrt((P[startpoint]-P[lastpoint])*(P[startpoint]-P[lastpoint])+
   (startpoint-lastpoint)*(startpoint-lastpoint)));
 }

float MDifrence1(int startpoint, int * lastpoint) {
 int I,MaxN;
 float Max;
 * lastpoint=startpoint;
 for (I=0;I<n;I++) D[I]=-INF;
 for (I=0;I<n;I++)
  if (I!=startpoint && P[startpoint]<=P[I])
   D[I]=DirectC(P[startpoint],startpoint,P[I],I);
 Max=INF; MaxN=0;
 for (I=0;I<n;I++)
  if (D[I]>0 && D[I]<Max) { Max=D[I]; MaxN=I; }
 if (Max==INF) return 0.0;
 else return (Distance(startpoint,MaxN)+MDifrence1(MaxN,lastpoint));
 }

float MDifrence2(int startpoint, int * lastpoint) {
 int I,MaxN;
 float Max;
 * lastpoint=startpoint;
 for (I=0;I<n;I++) D[I]=-INF;
 for (I=0;I<n;I++)
  if (I!=startpoint && P[startpoint]<=P[I])
   D[I]=DirectC(P[startpoint],startpoint,P[I],I);
 Max=-INF; MaxN=0;
 for (I=0;I<n;I++)
  if (D[I]<0 && D[I]>Max) { Max=D[I]; MaxN=I; }
 if (Max==-INF) return 0.0;
 else return (Distance(startpoint,MaxN)+MDifrence2(MaxN,lastpoint));
 }

float SDifrence1(int startpoint, int * lastpoint) {
 int I,MinN;
 float Min;
 * lastpoint=startpoint;
 for (I=0;I<n;I++) D[I]=INF;
 for (I=0;I<n;I++)
  if (I!=startpoint && P[startpoint]>=P[I])
   D[I]=DirectC(P[startpoint],startpoint,P[I],I);
 Min=-INF; MinN=0;
 for (I=0;I<n;I++)
  if (D[I]>Min && D[I]<0) { Min=D[I]; MinN=I; }
 if (Min==-INF) return 0.0;
 else return (Distance(startpoint,MinN)+SDifrence1(MinN,lastpoint));
 }

float SDifrence2(int startpoint, int * lastpoint) {
 int I,MinN;
 float Min;
 * lastpoint=startpoint;
 for (I=0;I<n;I++) D[I]=INF;
 for (I=0;I<n;I++)
  if (I!=startpoint && P[startpoint]>=P[I])
   D[I]=DirectC(P[startpoint],startpoint,P[I],I);
 Min=INF; MinN=0;
 for (I=0;I<n;I++)
  if (D[I]<Min && D[I]>0) { Min=D[I]; MinN=I; }
 if (Min==INF) return 0.0;
 else return (Distance(startpoint,MinN)+SDifrence2(MinN,lastpoint));
 }

int main () {
 int a,b,lastMin1,lastMin2,lastMax1,lastMax2;
 float l;
 scanf("%i\n",&m);
 for (a=0;a<m;a++) {
  scanf("%i\n",&n);
  for (b=0;b<n;b++) scanf("%i",&P[b]); scanf("\n");
  l=MDifrence1(0,&lastMin1)+
   SDifrence1(0,&lastMax1)+
   MDifrence2(n-1,&lastMin2)+
   SDifrence2(n-1,&lastMax2)+
   Distance(lastMax1,lastMax2)+
   Distance(lastMin1,lastMin2);
/*  if ((l-floor(l))>.5) l++; */
  printf("%.0f\n",l);
  }
 return 0;
 }

------------------------

program Stromy; 

const MaxN=1000;

var Y : array[1..MaxN] of integer;
  M, N, mm, nn, X, OldX, NewX, MaxX, MinX : integer;
  Slope, MaxSlope, MinSlope, Sum : real;

begin
 Readln(M);
 for mm:=1 to M do
 begin
  Readln(N); for nn:=1 to N do Read(Y[nn]); Readln;
  Sum:=0; OldX:=1;
  while OldX<N do
   begin
   MinSlope:=1000000;
   for X:=OldX+1 to N do begin
               Slope:=(Y[X]-Y[OldX])/(X-OldX);
               if Slope<MinSlope then begin
                            MinSlope:=Slope;
                            MinX:=X;
                           end;
              end;
   Sum:=Sum+sqrt(sqr(MinX-OldX)+sqr(Y[MinX]-Y[OldX]));
   OldX:=MinX;
   end;
  OldX:=1;
  while OldX<N do
   begin
   MaxSlope:=-1000000;
   for X:=OldX+1 to N do begin
               Slope:=(Y[X]-Y[OldX])/(X-OldX);
               if Slope>MaxSlope then begin
                            MaxSlope:=Slope;
                            MaxX:=X;
                           end;
              end;
   Sum:=Sum+sqrt(sqr(MaxX-OldX)+sqr(Y[MaxX]-Y[OldX]));
   OldX:=MaxX;
   end;
  writeln(round(Sum):1);
 end;
end.

------------------------

Stavitel


#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>

#define MIN(A,B) ((A)<(B))?(A):(B)

#define MAXDIM 100

int front[MAXDIM];
int right[MAXDIM];

int Cmp(const void * ptr1, const void * ptr2)
{
 int a, b;
 a = *((const int *)ptr1);
 b = *((const int *)ptr2);
 if (a < b) return -1;
 if (a > b) return 1;
 return 0;
}

int main(void)
{
 int i, j, k, n, max, min;
 scanf("%d", &n);
 while (n--)
 {
  scanf("%d", &i);
  for (j = 0; j < i; ++j)
   scanf("%d", front + j);
  for (j = 0; j < i; ++j)
   scanf("%d", right + j);
  max = 0;
  for (j = 0; j < i; ++j)
   for (k = 0; k < i; ++ k)
    max += MIN(right[j], front[k]);
  if (i > 1)
  { 
   qsort(front, i, sizeof(int), Cmp);
   qsort(right, i, sizeof(int), Cmp);
  }
  min = j = k = 0;
  while ((j < i) && (k < i))
  {
   if (front[j] == right[k])
   {
    min += front[j++];
    ++k;
   } 
   else if (front[j] < right[k])
    min += front[j++];
   else
    min += right[k++];
  }
  while (j < i)
   min += front[j++];
  while (k < i)
   min += right[k++];
  printf("Minimalni budova obsahuje %d kostek, maximalni %d kostek.\n",
   min, max);
 }
 return 0;
}

------------------------

program builder;

const MAXC = 100;

var FrontView: array [1..MAXC] of Integer;
  SideView: array [1..MAXC] of Integer;
  SeenTwice: array [1..MAXC] of Boolean;
  n: Integer;
  x: Integer;
  i, j, k: Integer;
  s1, s2: Integer;
  s: Boolean;


function min(a, b: Integer): Integer;
 begin
 if a < b then min := a else min := b;
 end;

function max(a, b: Integer): Integer;
 begin
 if a > b then max := a else max := b;
 end;

begin
 readln(n);
 for i := 1 to n do
  begin
  readln(x);
  for j:=1 to x do read(SideView[j]);
  for j:=1 to x do read(FrontView[j]);
  for j:=1 to x do SeenTwice[j] := false;
  

  s1 := 0;
  for j := 1 to x do
   s1 := s1 + SideView[j] + FrontView[j];
  for j := 1 to x do
   begin
   s := false;
   for k := 1 to x do
    if (SideView[j] = FrontView[k]) and not SeenTwice[k] and not s then
    begin
     SeenTwice[k] := true;
     s := true;
     s1 := s1 - FrontView[k];
    end
   end;      

  s2 := 0;
  for j := 1 to x do
  for k := 1 to x do
   s2 := s2 + min(SideView[j], FrontView[k]);

  write('Minimalni budova obsahuje ');
  write(s1:1);
  write(' kostek, maximalni ');
  write(s2:1);
  write(' kostek.');
  writeln;  
  end
end.

------------------------

Tolary


/*  By Jaroslav Volsicky  */
#include <stdio.h>

int PP[1000][10];

int HOW;
int CT[10]={5,10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000};

float c;

void expr (int run, int idx) {
 int del,z,how_r;
 for (z=idx;z>=0;z--) {
  del=run-CT[z];
  if (!del) HOW++;
   else if (del>0) { if (PP[(del-5)/5][z]) HOW+=PP[(del-5)/5][z];
             else {
              how_r=HOW;
              expr (del,z);
              PP[(del-5)/5][z]=HOW-how_r;
              }
      }
  }
 }

int main () {
 int run,n,a;
 scanf("%i\n",&n);
 for (a=0;a<n;a++) {
  scanf("%f\n",&c);
  HOW=0;
  run=(int)(c*100.00);
  if (run%5) {
   run++;
   if (run%10) run-=5;
   }
  if (run) expr(run,9); else HOW=1;
  printf("Pocet ruznych sestaveni je %i.\n",HOW);
  }
 return 0;
 }

------------------------

program Tolary;

const hodnota:array[1..10] of integer =
 (1, 2, 4, 10, 20, 40,100,200,400,1000);
  MaxCena=1000;

var Pole:array[1..10,1..MaxCena] of integer;
  Moznosti:array[1..MaxCena] of integer;

function GetPole(mince,cena:integer):integer;
begin
 if cena<0 then GetPole:=0
 else if cena=0 then GetPole:=1
  else GetPole:=Pole[mince,cena];
end;

var castka:integer;
  castkar:real;
  mince,cena,c,d:integer;
  max:integer;
  n,i  : integer;
begin
 readln(n);

 for cena:=1 to MaxCena do
   begin
    pole[1,cena]:=1;
    for mince:=2 to 10 do pole[mince,cena]:=0;
   end;

 for mince:=2 to 10 do
  for cena:=1 to MaxCena do
  pole[mince,cena]:=pole[mince-1,cena]+
              GetPole(mince,cena-hodnota[mince]);

 for cena:=1 to MaxCena do
  begin
   max:=0;
   for mince:=1 to 10 do
    if Pole[mince,cena]>max then max:=Pole[mince,cena];
   Moznosti[cena]:=max;
  end;


 for i:=1 to n do 
 begin
  readln(castkar);
  castka:=round(20*castkar);
  writeln('Pocet ruznych sestaveni je ',Moznosti[castka]:1,'.');
 end;
end.

------------------------

Uvozovky


#include<stdio.h>

int main() {
 int n;
 char c;
 n=0;
 while ((c=getchar())!=EOF) {
  if (c=='\"')
   if ((n++) & 0x01) printf("''");
   else printf(",,");
  else putchar(c);
  }
 return 0;
 }

------------------------

program T (input,output);

var ch: char;
  b: boolean;

begin
 b:=false;
 while (not EOF) do begin
  while (not EOLN) do begin 
   read(ch);
   if ch='"' then begin
    if b then write('''''') else write(',,');
    b:=not b;
   end else write(ch);   
  end;
  writeln;
  read(ch);
 end;
end.

------------------------

Závislosti

K této poslední úloze je hotov i popis algoritmu. Druhé vzorové řešení však není v Pascalu, ale v Pythonu. ;-) Bylo použito pouze pro kontrolu správnosti prvního řešení, nikoli pro stanovení timeoutu.

Popis řešení

Nejprve se interpretují všechny příkazy DEPEND a vytvoří se graf komponent (uzel odpovídá komponentě, orientovaná hrana od komponenty ci ke komponentě cj odpovídá závislosti ci na cj).

Komponenty jsou umístěny v poli v pořadí, v jakém do něj byly přidávány příkazy DEPEND a INSTALL. Navíc jsou zřetězeny podle abecedního pořadí.

Algoritmus pro přidání komponenty c

 • ověř že komponenta nebyla dosud nainstalována. Pokud byla nainstalována automaticky, poznamenej, že byla nainstalována explicitně
 • vytvoř podgraf inverzních závislostí, obsahující c a všechny nenainstalované komponenty, které jsou potřeba pro funkci c. Pro každou hranu z ci do cj v původním grafu závislostí se vytvoř hranu z cj do ci v grafu inverzních závislostí. Kořeny grafu inverzních vzdáleností se ulož do prioritní fronty.
 • dokud není fronta prázdná
  • vyjmi z fronty první komponentu ci,¨ napiš hlášení "Instaluji ci", a přidej do fronty všechny následníky ci v grafu invertovaných závislostí.

Algoritmus pro odebrání komponenty c

 • ověř že c existuje, a žádná komponenta na c nezávisí.
 • ulož c do prioritní fronty
 • dokud není fronta prázdná
  • vyjmi z fronty první komponentu ci, napiš hlášení "Odstraňuji ci", a přidej do fronty všechny následníky ci, které nejsou potřeba a nebyly instalovány explicitně.

Algoritmus vypsání seznamu komponent c

Projdi seznam komponent podle zřetězení a vypiš jejich jména. ------------------------


#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define MAX_COMPONENTS 6000
#define MAX_DEPENDENCIES (MAX_COMPONENTS * 60) + MAX_COMPONENTS
#define MAX_NAME 10

struct {
  int depends; // index to 'components' array
  int next;
} dependencies[MAX_DEPENDENCIES];

struct {
  int depends; // temporary inverted dependencies for installing
components
  int next;
} idependencies[MAX_DEPENDENCIES];

struct {
  char name[MAX_NAME + 1];
  int depends; // index to 'dependencies' array
  int idepends; // index to 'idependencies' array
  int installed;
  int autoinstall;
  int next;
  const char *lowest_leaf;
  int dependencies;  // number of components dependent on this component
  int idependencies;  // number of components this component depends on
            // (in inverted subgraph)
  int iopen;
} components[MAX_COMPONENTS];

int queue[MAX_COMPONENTS];

int nd, // number of dependencies
  nc, // number of components
  nid,// number of inverted dependencies
  nq; // number of components in the queue

void init_queue()
{
  nq = 1;
}

void swap(int *i, int *j)
{
  int k = *i;
  *i = *j;
  *j = k;
}

// put component 'c' to the priority queue
// (components in the queue are sorted accornign component names)
void enqueue(int c)
{
  int n, n2;
  queue[nq] = c;
  n = nq;
  while (n > 1)
  {
    n2 = n/2;
    if (strcmp(components[queue[n]].name, components[queue[n2]].name) < 0)
      swap(&queue[n], &queue[n2]);
    else
      break;
    n = n2;
  }
  nq++;
}

// dequeue component and return it's index
int dequeue()
{
  int r, n, n2, n3, nn;
  
  if (nq == 1) return -1;
  r = queue[1];
  nq--;
  queue[1] = queue[nq];
  n = 1;
  while (1)
  {
    n2 = n * 2;
    n3 = n2 + 1;
    if (n3 < nq)
    {
      if (strcmp(components[queue[n2]].name, components[queue[n3]].name) < 0)
        nn = n2;
      else
        nn = n3;
      if (strcmp(components[queue[n]].name, components[queue[nn]].name) < 0)
        break;
      else
        swap(&queue[n], &queue[nn]);
      n = nn;
    }
    else
    if (n2 < nq)
    {
      if (strcmp(components[queue[n]].name, components[queue[n2]].name) < 0)
        break;
      else
        swap(&queue[n], &queue[n2]);
      n = n2;
    }
    else
      break;
  }
  return r;
}


void init_inverted_subgraph()
{
  int i;

  for (i=0; i<nc; i++)
  {
    components[i].idepends = -1;
    components[i].idependencies = 0;
    components[i].iopen = 0;
  }
}

// go through all not-installed components needed for component c
// and construct inverted dependencies; enqueue all roots of
// inverted-dependency graph (i.e. leaves of dependency subgraph)
void construct_inverted_subgraph(int c)
{
  int d, dc;

  components[c].iopen = 1;

  d = components[c].depends;
  while (d != -1)
  {
    dc = dependencies[d].depends;
    // construct inverted vertices

    if (!components[dc].installed)
    {
      components[c].idependencies++;
      idependencies[nid].depends = c;
      idependencies[nid].next = components[dc].idepends;
      components[dc].idepends = nid;
      nid++;
      if (!components[dc].iopen)
        construct_inverted_subgraph(dc);
    }
    d = dependencies[d].next;
  }
  if (!components[c].idependencies) enqueue(c);
}

void chain_last_component()
{
  int i;

  i = 0;
  while (components[i].next != -1 &&
    strcmp(components[nc].name, components[components[i].next].name) > 0)
    i = components[i].next;
  components[nc].next = components[i].next;
  components[i].next = nc;
  nc++;
}

void chain_last_dependency(int c)
{
  dependencies[nd].next = components[c].depends;
  components[c].depends = nd;
  nd++;
}

// lookup component, or add it if it doesn't exist; return its index
int lookup_component(const char *name)
{
  int i;

  for (i=0; i<nc; i++)
    if (strcmp(name, components[i].name) == 0) return i;
  if (i == MAX_COMPONENTS) printf("Components limit exceeded\n");
  strcpy(components[nc].name, name);
  components[nc].depends = -1;
  components[nc].installed = 0;
  components[nc].dependencies = 0;
  chain_last_component();
  return nc - 1;
}

int get_word(char *buffer, const char **s)
{
  if (**s == 0) return 0;
  (*s)++;
  while (**s && **s != ' ')
  {
    *buffer++ = **s;
    (*s)++;
  }
  *buffer = 0;
  return 1;
}

// install all components for component 'c' (in correct order) and
// then install component c
void install_component(int c)
{
  int n, d, dc;

  nid = 0;
  init_queue();
  init_inverted_subgraph();
  construct_inverted_subgraph(c);

  while ((n = dequeue()) != -1)
  {
    printf("Instaluji %s.\n", components[n].name);
    components[n].installed = 1;
    components[n].autoinstall = 1;
    d = components[n].idepends;
    while (d != -1)
    {
      dc = idependencies[d].depends;
      components[dc].idependencies--;
      if (components[dc].idependencies == 0) enqueue(dc);
      d = idependencies[d].next;
    }
    d = components[n].depends;
    while (d != -1)
    {
      dc = dependencies[d].depends;
      components[dc].dependencies++;
      d = dependencies[d].next;
    }
  }
}

// uninstall all components needed just for component 'c' and then
// uninstall 'c'
void uninstall_component(int c)
{
  int d, dc, n;

  components[c].installed = 0;
  init_queue();
  enqueue(c);

  while ((n = dequeue()) != -1)
  {
    printf("Odstranuji %s.\n", components[n].name);
    components[n].installed = 0;
    d = components[n].depends;
    while (d != -1)
    {
      dc = dependencies[d].depends;
      components[dc].dependencies--;
      if (!components[dc].dependencies && 
        components[dc].autoinstall) enqueue(dc);
      d = dependencies[d].next;
    }
  }
}

// list all components in alphabetical order
void list_components()
{
  int c;

  c = components[0].next;

  while (c != -1)
  {
    if (components[c].installed)
      printf("%s\n", components[c].name);
    c = components[c].next;
  }
}

void doit()
{
  char buffer[80];
  char word[MAX_NAME + 1];
  const char *s;
  int c, ic;

  nd = 0;
  nc = 1;
  // insert component head
  components[0].name[0] = 0;
  components[0].next = -1;
  while (1)
  {
    gets(buffer);
    if (strcmp(buffer, "END") == 0) break;
    if (strncmp(buffer, "DEPEND", 6) == 0)
    {
      s = buffer + 6;
      get_word(word, &s);
      ic = lookup_component(word);
      while (get_word(word, &s))
      {
        c = lookup_component(word);
        dependencies[nd].depends = c;
        chain_last_dependency(ic);
      }
    }
    else
    if (strncmp(buffer, "INSTALL", 7) == 0)
    {
      s = buffer + 7;
      get_word(word, &s);
      c = lookup_component(word);
      if (components[c].installed)
        printf("%s je jiz nainstalovan.\n", components[c].name);
      else
        install_component(c);
      components[c].autoinstall = 0;
    }
    else
    if (strncmp(buffer, "REMOVE", 6) == 0)
    {
      s = buffer + 6;
      get_word(word, &s);
      c = lookup_component(word);
      if (!components[c].installed)
        printf("%s neni instalovan.\n", components[c].name);
      else
      if (components[c].autoinstall || components[c].dependencies)
        printf("%s je stale potreba.\n", components[c].name);
      else
      {
        uninstall_component(c);
      }
    }
    else
    if (strncmp(buffer, "LIST", strlen("LIST")) == 0)
    {
      list_components();
    }
  }
}

int main()
{
  int i, n;

  scanf("%i\n", &n);
  for (i=0; i<n; i++) doit();
  return 0;
}

------------------------
#!/lhome/contest/bin/python
#
# Vzorove reseni ulohy zavislosti v Pythonu
# JK, verze 1, 21. dubna
# MT   1.1, 4. kvetna 

import sys
import string

class component:
  """ Tato trida obsahuje informace o jedne komponente """
  explicit='#Explicit#' # konstanta znamenajici explicitni nacteni
  def __init__(self):
    # definuj promenne instance
    self.needed=[]   # seznam tech, ktere potrebujeme
    self.supports=[]  # seznam tech, kvuli kterym tu jsme
              # vcetne specialni hodnoty '#Explicit#'
              # supports==[] <=> komponenta neni nainstalovana
    self.installed=0  # 0 neni, 1 je          

def main():
  # precti pocet zadani
  line=sys.stdin.readline()
  n=string.atoi(line)
  while n>0:
    vyres() # res jedno zadani
    n=n-1

pkgs={} # prazdny slovnik. globalni promenna kam budeme ukladat
    # prvky tridy component - komponenty o kterych neco vime

def vyres():
  global pkgs # pristup ke globalni promenne
  line=''
  pkgs={}
  while line!='END':       # cti az k END
    line=sys.stdin.readline()  # cti jeden radek ze vstupu
    line=string.strip(line)   # odstran whitespace zepredu i zezadu
    parts=string.split(line)  # rozdel na pole
    # print 'read %s' % line
    if parts[0]=='DEPEND':   # zavolej prislusny prikaz
      command_depend(parts[1:])
    elif parts[0]=='INSTALL':
      command_install(parts[1]) ;
    elif parts[0]=='REMOVE':
      command_remove(parts[1]) ;
    elif parts[0]=='LIST':
      command_list() ;
    elif parts[0]!='END':    # neni-li to END, chyba, vyhod vyjimku
      raise ValueError, '!!! unsupported command'

def command_depend(args):      # realizuje prikaz depend
  if pkgs.has_key(args[0]):    # uz znama -> chyba
    raise ValueError, '!!! %s already known' % args[0]
  nc=component()         # nova komponenta - konstruktor
  seznam=args[1:]
  seznam.sort()          # setrid zavislosti podle abecedy 
  for i in seznam:
    nc.needed.append(i)     # pridej je do seznamu
  pkgs[args[0]]=nc        # pridej komponentu do pkgs

def isinstalled(arg):        # vrat 1, pokud je komponenta nainstalovana
  if not pkgs.has_key(arg):
    return 0
  return pkgs[arg].installed

def needs(arg): # vrat seznam komponent bezprostredne nutnych 
  if not pkgs.has_key(arg):   # pro komponentu arg
    return []
  seznam=[]
  seznam=pkgs[arg].needed
  return seznam

def allneeds(arg):   # seznam komponent, ktere je potreba nainstalovat pro
  seznam=needs(arg) # komponentu arg, ve spravnem poradi
  vse=[]
  for i in seznam:
    if not isinstalled(i):
      vse.append(i)
      dalsi=allneeds(i)
      for j in dalsi:
        if not j in vse:
          vse.append(j)
  vse.sort()
  return vse

def install(arg):
  if not pkgs.has_key(arg):
    nc=component()
    pkgs[arg]=nc
  else:
    nc=pkgs[arg]
  for i in nc.needed:
    if not arg in pkgs[i].supports:
		pkgs[i].supports.append(arg)
  nc.installed=1  

def installexplicit(arg):
  install(arg)
  pkgs[arg].supports.append(component.explicit)

def isinstallable(arg):
  seznam=needs(arg)
  for i in seznam:
    if not isinstalled(i):
#      print 'Cannot install %s, %s is missing' % (arg,i)
      return 0
  return 1  

def command_install(arg):
  if isinstalled(arg):
    print '%s je jiz nainstalovan.' % arg
    if not component.explicit in pkgs[arg].supports:
       pkgs[arg].supports.append(component.explicit)
    return
  seznam=allneeds(arg)
  while len(seznam)>0:
#    print 'seznam', seznam
    for i in range(0,len(seznam)):
      q=seznam[i]
      if isinstallable(q):
        if not isinstalled(q):
          print 'Instaluji %s.' % q
        install(q)
        del seznam[i]
        break
  print 'Instaluji %s.' % arg
  installexplicit(arg)
    
def command_list():
  seznam=pkgs.keys()
  seznam.sort()
  for i in seznam:
    if isinstalled(i):
      print i

def command_remove(arg):
  if not isinstalled(arg):
    print '%s neni instalovan.' % arg
    return
  seznam=pkgs[arg].supports
  if len(seznam)==0:
    raise ValueError, '%s should have already be removed'
  if len(seznam)!=1 or component.explicit!=seznam[0]:
    print '%s je stale potreba.' % arg
    return
  pkgs[arg].supports=[]
  remove(arg)
  
def remove(arg):
  seznam=[arg] # v seznam jsou odstranitelne komponenty
#  print '@ remove ', arg	
  while len(seznam)>0: # je jeste co odstranovat
    i=seznam[0] # tuhle budeme odstranovat
    del seznam[0]
    sup=pkgs[i].supports # kdo nas potrebuje ?
    if len(sup)>0: 
#	print '@ %s podporuje' % i, sup
	continue # jeste nekdo -> zustan
    print 'Odstranuji %s.' % i
    kand=pkgs[i].needed # kandidati na odstraneni
    for j in kand:
      l=pkgs[j].supports
      del l[l.index(i)]   # odstran i ze seznamu
      if len(l)==0: seznam.append(j)
    pkgs[i].installed=0
    seznam.sort()
  
# call the main function
main()  

------------------------