ACM Programming Contest
e-mail

České vysoké učení technické a Univerzita Karlova
Katedra počítačů FEL ČVUT, Czech ACM Chapter,
Kabinet software a výuky informatiky MFF UK,
ve spolupraci s Katedrou informatiky FEI VŠB-TU Ostrava


CTU Open Contest 2001


V dnešním světě plném techniky je třeba vzdělaných lidí. Potvrzuje to i studie Dr.Ozda Singa z Číny, která odhaluje i překvapivou skutečnost, že nadání k přírodním vědám a matematice obvzlášť se projevuje již ve velmi raném věku. Matematicky nadané malé dítě se brzy dovtípí, že když jste koupili dvě lízátka a ono snědlo jen jedno, tak to druhé přeci někde musí být. Skutečnost, že druhé lízátko již dávno zkonzumoval sourozenec, pak je už jen zanedbatelnou odchylkou reality od teorie. Matematicko-fyzikální fakulta se rozhodla podporovat takto nadané děti již od raného věku (zajistí si tím mimo jiné i stálý přísun studentů) a založila matfyzáckou školku. Pro školku byla vybrána budova MFF na Malé Straně, která právě nyní prochází rekonstrukcí. Vás si MFF vybrala, abyste jí pomohli s řešením některých náročnějších problémů, které se při přestavbě budovy na školku či při vybavování školky objevily.

Při psaní vašich programů je především důležitá rychlost (profesoři i projektanti jsou přeci jen dost netrpěliví) a paměť je až na druhém místě. Všechny programy, které máte vytvořit, mají číst vstupní data ze standardního vstupu a výsledky vypisovat na standardní výstup. V obou případech je třeba přesně dodržet předepsaný formát. Je-li vstupem více hodnot na jednom řádku a není-li uvedeno jinak, jsou hodnoty odděleny právě jednou mezerou. Vstup ani výstup neobsahuje žádné přebytečné mezery, není-li v zadání úlohy uvedeno jinak. Pokud se v zadání vyskytují celá čísla a není u příslušné úlohy řečeno jinak, tak je velikost čísel vždy volena tak, aby se všechna tato čísla i případné výsledky vešly do standardního typu int v C či integer v Pascalu.

Hodně štěstí při řešení úloh!

Vaši organizátoři

        C Pascal in out
[-a-] Komunikace a.c a.p a.in a.out
[-b-] Směrnice b.c b.p b.in b.out
[-c-] Matematické cvičení c.c c.p c.in c.out
[-d-] Červotoči d.c d.p d.in d.out
[-e-] Algebra e.c e.p e.in e.out
[-f-] Přeprava materiálu f.c f.p f.in f.out
[-g-] Dámy g.c g.p g.in g.out
[-h-] Nástěnky h.c N/A h.in h.out

[-a-]

Komunikace

a.c, a.p, a.C
a.in, a.out

Při výchově malých matfyzáčků je třeba dbát i na vzájemnou komunikaci. Proto je nezbytné, aby každé dvě místnosti v matfyzácké školce byly propojeny počítačovou sítí. Pro účely této úlohy si budovu školky budeme představovat jako kvádr mající V pater, kde v každém patře je RxS místností. Jednotlivé místnosti je samozřejmě nutné propojit s co nejmenšími náklady. Propojení dvou sousedních místností (tzn. majících společnou stěnu) na stejném patře stojí 1000 Kč, propojení dvou místností nad sebou (tzn. strop jedné místnosti je podlahou druhé) stojí 2000 Kč. Situaci navíc komplikuje to, že některé místnosti již jsou propojené. Vaším úkolem je vytvořit program, který spočte minimální náklady nutné na dopropojování místností.

Specifikace Vstupu

Vstup se skládá z několika bloků. Každý blok popisuje budovu, pro kterou je úlohu třeba vyřešit. Blok začíná trojicí čísel V, R, S na prvním řádku, 1 <= V,R,S <= 63, poslední blok vstupu začíná trojicí nul a nemá být zpracováván. Pak následuje popis přízemí, popis propojení mezi přízemím a prvním patrem, popis prvního patra, popis propojení mezi prvním a druhým patrem atd. Za každým popisem patra (mezipatra) následuje prázdný řádek. Popis jednoho patra se skládá z 2.R-1 řádek, na každé řádce je 2.C-1 znaků. Na lichých řádcích v lichých sloupcích (číslujeme od jedné) jsou znaky *, které reprezentují místnosti. Mezi dvěma znaky reprezentujícími místnosti na řádce je buď znak - značící, že místnosti jsou propojeny, nebo znak . (místnosti nejsou propojeny). Na sudých řádcích v sudých sloupcích je vždy znak ., v lichých sloupcích je buď ., nebo znak | značící, že místnosti odpovídající hvězdičkám nad a pod znakem | jsou propojeny. Popis propojení mezi patry se skládá z 2.R-1 řádek. Na každém řádku je 2.C-1 znaků. Na sudých řádcích jsou pouze znaky .. Na lichých řádcích v sudých sloupcích jsou znaky ., v lichých sloupcích je buď ., nebo znak o značící, že místnosti na odpovídající pozici jsou propojeny linkou mezi patry.

Specifikace Výstupu

Výstup má obsahovat pro každou budovu jeden řádek s textem:

"Budova je jiz dostatecne propojena.",

pokud jsou všechny místnosti v budově již propojeny sítí, nebo text

"Ocekavana cena: XXXX Kc",

kde "XXXX" značí minimální cenu, která je potřeba k propojení všech místností sítí. Při výpisu ceny je třeba oddělit trojice číslic uskupené dle jejich řádu čárkou způsobem obvyklým v anglosaských zemích (viz vzorový výstup).


Vzorový vstup

3 2 2
*-*
|..
*-*

o.o
...
o.o

*.*
..|
*.*

...
...
...

*-*
|..
*.*

2 2 2
*-*
|..
*.*

..o
...
o.o

*-*
...
*-*

0 0 0

Vzorový výstup

Ocekavana cena: 3,000 Kc
Budova je jiz dostatecne propojena.

[-b-]

Směrnice

b.c, b.p, b.C
b.in, b.out

Rekonstrukce malostranské budovy Matematicko-fyzikální fakulty si vyžádá značné množství finančních prostředků. Jen financování programátorů, kteří pracují na zefektivnění práce dělníků, si vyžádá nemalé peníze na bagety, Coca-colu a personál, který dohlíží na udržování základních životních funkcí těchto pracovníků. Raději zde ani nebudeme zmiňovat náklady na platy skupiny kontrolující efektivitu práce programátorů. Proto byla vydána směrnice děkana SM2001/364 o kontrole pohybu finančních prostředků. Tato směrnice například určuje, který pracovník má oprávnění uvolnit peníze na maltu, který na cihly a který na okna. Směrnice dále přísně nařizuje archivaci a střežení veškerých údajů o výdajích fakulty, specifikuje způsob zápisu jednotlivých nabídek od dodavatelů a postup, jak pro potřeby fakulty vybírat dodavatele a případně i jejich subdodavatele.

Pro ilustraci si představme, že fakulta dostala nabídky od padesáti firem. Každá firma potřebuje pro výrobu svého produktu (případně svých produktů) nějaké suroviny, které jí mohou dodat některé jiné firmy. Přirozeně cena výsledných produktů závisí na cenách surovin, ze kterých je produkt vyráběn. Nyní je fakulta postavena před problém, jak získat některé suroviny co nejlevněji.

Kromě problémů spojených s rekonstrukcí budovy je také potřeba řešit financování běžného chodu fakulty. Každá katedra získává kromě prostředků z celofakultního rozpočtu také prostředky z grantů, od sponzorů apod. Tyto peníze pak katedry utrácejí mimo jiné za nákup nového hardwaru a softwaru. Celý systém financování je tedy potřeba zpřehlednit, a proto bylo rozhodnuto vytvořit jednotný fakultní finanční software pod vedením komise, která byla pro tento účel jmenována děkanem.

Když byl tento problém předložen analytikům placeným fakultou, tito se zděsili a odmítli úlohu jako neřešitelnou. Proto se nadřízená komise rozhodla, že od implementace této části nařízení zatím upustí a nechá naimplementovat alespoň část směrnice upravující správu fakultních kont.

Směrnice říká, že veškeré operace s konty musí projít přes speciální fakultní program, který všechny informace zaznamená a odhalí případné nesrovnalosti. Naimplementovat tento program je právě úkol pro vás.

Specifikace Vstupu

Program na vstupu dostane několik řádků. Na každém řádku je zapsána jedna operace v bance. Operace mohou být následující:

 • ZALOZ účet
 • ULOZ účet částka
 • VYBER účet částka
 • PREVED účet1 účet2 částka
 • STATISTIKA
 • LIST
 • RESET

účet je desetimístné číslo účtu. částka je číslo s právě dvěma místy za desetinnou tečkou. V jednom okamžiku má fakulta v bance nejvýše 10 000 účtů.

Operace ZALOZ vytvoří nový účet s číslem účet.

Operace ULOZ uloží na účet účet částku částka.

Operace VYBER vybere z účtu účet částku částka.

Operace PREVED převede částku částka z účtu účet1 na účet účet2.

Operace STATISTIKA a LIST pouze vypíší informace o účtech v bance.

Operace RESET zruší všechny existující účty a uvede systém do počátečního stavu.

Specifikace Výstupu

Na výstup má operace ZALOZ vypsat řádek "Ucet účet vytvoren.". Pokud účet účet již existuje, má se na výstup vypsat text "Ucet účet uz existuje.".

Operace ULOZ má vypsat řádek "Ulozeno částka na ucet účet.". Pokud účet účet neexistuje, má se vypsat "Ucet účet neexistuje.".

Operace VYBER má vypsat řádek "Vybrano částka z uctu účet.". Pokud účet neexistuje, má se vypsat "Ucet účet neexistuje.". Pokud na účtu není dostatek peněz, má se vypsat text "Nedostatek penez.".

Operace PREVED má vypsat "Prevedeno částka z uctu účet1 na ucet účet2.", pokud je vše vpořádku. Pokud neexistuje účet účet1, je třeba vypsat řádek s textem "Ucet účet1 neexistuje.". Pokud existuje účet1, ale není na něm dost peněz, je třeba vypsat zprávu "Nedostatek penez.". Pokud neexistuje účet účet2, je třeba ke všem předchozím zprávám vypsat text "Ucet účet2 neexistuje.".

Operace STATISTIKA má vypsat text "Pocet uctu: XXXX", kde XXXX je počet účtů existujících v bance. Na dalším řádku pak text "Celkem:     YYYY", kde YYYY je součet peněz na všech účtech dohromady. Součet peněz je třeba vypsat tak, že celá část součtu bude vypsána na sedm míst a zarovnaná doprava. Pak bude následovat desetinná tečka a desetinná část součtu vypsaná na právě dvě místa.

Operace LIST má vypsat text "Pocet uctu: XXXX", kde XXXX je počet účtů v bance. Na dalších řádcích pak následují řádky obsahující informace o jednotlivých účtech. Na každém řádku je informace o jednom účtu, pořadí účtů ve výpisu je takové, v jakém byly účty zakládány. Pro každý účet je vypsán text ve tvaru "účet částka", kde celá část čísla částka je vypsána na sedm míst a zarovnaná doprava, desetinná část čísla je vypsána na právě dvě místa. Po výpisech všech účtů je třeba vypsat řádek s textem "Celkem:     YYYY", kde YYYY je součet peněz na všech účtech. Celou část součtu je třeba vypsat na sedm míst zarovnanou doprava, desetinnou část na právě dvě místa.

Operace RESET má vypsat zprávu "Reset systemu.". Po provedení všech operací má program vypsat na samostatný řádek text "Konec.". Mezi zprávy od dvou operacích je třeba vždy vložit prázdný řádek.

Vzorový vstup

ZALOZ 0000000001
ULOZ 0000000001 2.00
VYBER 0000000001 1.00
STATISTIKA
RESET
ZALOZ 1000000001
ULOZ 1000000001 20.50
ZALOZ 1000000002
PREVED 1000000001 1000000002 15.25
ZALOZ 1000000002
VYBER 1000000002 14.00
VYBER 1000000002 10.00
LIST

Vzorový výstup

Ucet 0000000001 vytvoren.

Ulozeno 2.00 na ucet 0000000001.

Vybrano 1.00 z uctu 0000000001.

Pocet uctu: 1
Celkem:      1.00

Reset systemu.

Ucet 1000000001 vytvoren.

Ulozeno 20.50 na ucet 1000000001.

Ucet 1000000002 vytvoren.

Prevedeno 15.25 z uctu 1000000001 na ucet 1000000002.

Ucet 1000000002 uz existuje.

Vybrano 14.00 z uctu 1000000002.

Nedostatek penez.

Pocet uctu: 2
1000000001    5.25
1000000002    1.25
Celkem:      6.50

Konec.

[-c-]

Matematické cvičení

c.c, c.p, c.C
c.in, c.out

Malí matfyzáčci se musí odmala cvičit v matematice. Protože ale látka jako řešení soustav diferenciálních rovnic či integrace ve vícerozměrných prostorech je pro ně ještě příliš obtížná, je potřeba vyučovat něco jednoduššího. Po dlouhých debatách se rozhodlo, že se bude vyučovat prosté sčítání; ovšem v různých soustavách. Vaším úkolem bude napsat program, který bude žáčky kontrolovat.

Specifikace Vstupu

Na vstupu je několik bloků. Každý blok mimo posledního začíná řádkem s kladným celým číslem z, z <= 35, poslední blok začíná nulou a nemá být zpracováván. Na druhém řádku každého bloku se nachází dvě nezáporná čísla x a y oddělená mezerou, která jsou zapsána standardním způsobem v soustavě o základu z. U soustav o základu větším než 10 se pro cifry s hodnotou větší než 9 používá písmen A, B.... Pokud má soustava základ jedna, používá se pouze cifra jedna a a počet cifer je roven velikosti čísla (viz vzorový výstup); nula se v jedničkové soustavě zapisuje jako jednociferné číslo, jehož jediná cifra 0. Čísla, která váš program obdrží na vstupu, nebudou na svém začátku obsahovat přebytečné nuly. Čísla mají nejvýše 1 000 cifer.

Specifikace Výstupu

Výstup má obsahovat pro každý blok na vstupu jeden řádek. Na řádku mají být vypsána čísla x a y oddělená mezerou, znakem + a mezerou. Za nimi má následovat mezera, znak =, mezera a číslo x+y. Všechna čísla mají být zapsána standardním způsobem v soustavě o základu z.

Vzorový vstup

16
A0 FE
1
1111 11
0

Vzorový výstup

A0 + FE = 19E
1111 + 11 = 111111

[-d-]

Červotoči

d.c, d.p, d.C
d.in, d.out

Do stolů ve školce se pustili červotoči a začali v nich vyhlodávat chodbičky. Aby bylo možno správně nadávkovat ochranný prostředek, je třeba zjistit, kolik dřeva již sežral nejžravější červotoč (když by totiž červotoč sežral příliš velkou dávku ochranného prostředku, mohl by zmutovat a stát se ještě nebezpečnějším). Protože každý červotoč má charakteristický způsob tunelování, můžeme snadno zjistit, kterou chodbičku vyhlodal který červotoč.

Specifikace Vstupu

Vstup se skládá z několika bloků. Každý blok vyjma posledního začíná třemi čísly R, S a C, kde 1 <= R,S <= 250, 1 <= C <= 26. Poslední blok začíná třemi nulami a nemá být dále zpracováván. V bloku pak následuje C řádek se jmény červotočů. Jméno každého červotoče začíná velkým písmenem, za kterým následuje nejvýše šedesát malých písmen. Předpokládejte, že počáteční písmena jmen různých červotočů jsou různá. Za jmény v bloku následuje R řádek popisujících prožraný stůl. Na každém řádku je S znaků. Každý ze znaků je buď * (značí, že tato část stolu dosud nebyla zkonzumována), nebo počáteční písmeno jména některého z červotočů (značí, že červotoč, jehož jméno začíná na příslušné písmeno, sežral tuto část stolu). Ne každý červotoč musí sežrat nějakou část stolu. Oblast vyhlodaná jedním červotočem je souvislá (červotoč umí hlodat v osmi směrech).

Specifikace Výstupu

Na výstup má váš program pro každý blok na vstupu vypsat text "Nejzravejsi cervotoc je XXXX.", kde XXXX bude nahrazeno jménem červotoče, který sežral nejvíce částí stolu. Můžete předpokládat, že takovýto červotoč bude určen jednoznačně.

Vzorový vstup

4 10 2
Adam
Bohus
**A***BBB*
*A**AAA*B*
**AA***BBB
****AA****
0 0 0

Vzorový výstup

Nejzravejsi cervotoc je Adam.

[-e-]

Algebra

e.c, e.p, e.C
e.in, e.out

Malí matfyzáčci mají obvykle problém s algebraickými strukturami. Proto si budou ve školce procvičovat operace s permutacemi. Aby ale cvičení mělo smysl a matfyzáčci se něco naučili, byla zadefinována netradiční operace, tzv. trojúhelníková operace. Trojúhelníková operace má tři parametry i, j a k. i <> j, j <> k, k <> i. Při její aplikaci na permutaci se v permutaci číslo na pozici i přesune na pozici j, číslo na pozici j se přesune na pozici k a číslo na pozici k se přesune na pozici i. Úkolem malých matfyzáčků je zjistit, zda lze identickou permutaci pomocí trojúhelníkové operace převést na zadanou permutaci. Identická permutace je taková, která má na i-té pozici číslo i. Vy máte napsat program, který bude matfyzáčky kontrolovat.

Specifikace Vstupu

Vstup se skládá z několika bloků. Každý blok začíná řádkem s počtem prvků v permutaci N, 3 <= N <= 100 000. Vstup je ukončen řádkem obsahujícím nulu. Tento řádek nemáte dále zpracovávat. Na druhém řádku každého bloku je N vesměs různých celých čísel z intervalu 1 až N, která popisují cílovou permutaci.

Specifikace Výstupu

Na výstup má váš program pro každý blok vypsat jeden řádek obsahující text "Permutaci lze prevest.", pokud zadanou permutaci lze získat z identické permutace pomocí posloupnosti trojúhelníkových operací. Pokud permutaci získat nelze, má řádek obsahovat text "Matfyzacci maji smulu.".

Vzorový vstup

3
1 2 3
3
1 3 2
3
2 3 1
0

Vzorový výstup

Permutaci lze prevest.
Matfyzacci maji smulu.
Permutaci lze prevest.

[-f-]

Přeprava materiálu

f.c, f.p, f.C
f.in, f.out

Při přestavbě malostranské budovy na školku je třeba převézt mnoho materiálu z jednoho místa na druhé. Převáží se například cement, písek nebo ocelové pruty, ale i poněkud křehčí zboží, jako například lavice, okna nebo počítače. Podle typu nákladu je samozřejmě třeba zvolit správný typ automobilu. A protože nafta je v dnešní době velmi drahá, je třeba také projet s automobilem co nejkratší možnou cestou. Ačkoliv systém silnic není přehnaně hustý, je dosti komplikované se v něm vyznat, a tak se fakulta rozhodla, že si nechá napsat program, který jí pomůže při rozvrhování tras pro jednotlivé náklady.

Specifikace Vstupu

Na vstupu je několik bloků pro jednotlivé náklady. Každý blok začíná řádkem se čtyřmi čísly N, M, S a C, kde N je počet významných míst v síti silnic (1 <= N <= 10 000), M je počet silnic (M <= 50 000), které mezi významnými místy vedou, S je číslo významného místa (místa číslujeme od jedné do N), odkud je náklad vezen, a C je číslo místa, kam se má náklad dopravit. Vstup je ukončen řádkem obsahujícím čtyři nuly. Tento řádek nemáte dále zpracovávat. Pak v bloku následuje M řádků popisující jednotlivé cesty mezi místy. Každý z řádků obsahuje tři celá čísla A, B a V oddělená mezerou. A je číslo místa, odkud vede silnice, B je číslo místa, kam vede silnice (silnice jsou jednosměrné), a V jsou náklady na přepravu materiálu po této silnici (1 <= V <= 1 000). Můžete předpokládat, že cesta mezi počátečním a cílovým místem vždy existuje.

Specifikace Výstupu

Pro každý blok na vstupu na výstup vypište jeden řádek obsahující minimální cenu, za kterou lze přepravit náklad z místa S do místa C.

Vzorový vstup

4 6 1 2
1 2 10
1 3 2
3 2 5
1 4 4
4 2 1
3 4 1
0 0 0 0

Vzorový výstup

4

[-g-]

Dámy

g.c, g.p, g.C
g.in, g.out

Malí matfyzáčci si samozřejmě musí i hrát. Proto je potřeba pro ně vytvořit i nějaké inteligentní hry. Jednou z her, kterou budou malí matfyzáčci hrát, je i hra na královny. Hra se hraje na toroidu NxN (1 <= N <= 1 500 000 000) -- tedy na čtvercové síti NxN, která má spojený levý a pravý okraj a horní a dolní okraj. Cílem hry je zjistit, zda na herní plán lze umístit N královen (dam) tak, aby se vzájemně neohrožovaly. Dáma ohrožuje ta políčka, která leží ve stejném řádku, sloupci nebo na stejné diagonále jako ona.

Specifikace Vstupu

Na vstupu je několik řádků. Každý řádek obsahuje kladné číslo N, velikost hracího plánu. Poslední řádek obsahuje nulu. Tento řádek nemáte dále zpracovávat.

Specifikace Výstupu

Na výstup máte pro každý řádek vypsat buď "Kralovny lze umistit.", pokud dámy lze umístit, nebo "Kralovny se nevejdou.", pokud dámy umístit nelze.

Vzorový vstup

3
5
0

Vzorový výstup

Kralovny se nevejdou.
Kralovny lze umistit.

[-h-]

Nástěnky

h.c, h.C
h.in, h.out

Ve školce je samozřejmě třeba dbát i na jistou estetickou úroveň. Proto bylo rozhodnuto, že jedna ze zdí školky bude ozdobena obrázky. V soutěži, která byla na výzdobu vypsána, se sešlo velmi mnoho návrhů (dokonce několik miniatur a jedno panorama). Nakonec byl jako vítězné dílo vybrán cyklus obrazů ,,Dějiny matematiky''. Nyní je potřeba rozhodnout o umístění tohoto výtvarného díla. K tomu je nutné vědět, jak velkou plochu musí cyklus obrazů zabírat -- tedy do jakého nejmenšího (co do obsahu) obdélníku lze obrazy umístit. Před svým vystavením budou všechny obrazy orámovány (pro jednoduchost si představujme, že šířka a výška rámu bude jeden bod). Při umísťování obrazů na stěnu je třeba zachovat jejich pořadí vzhledem k běžnému způsobu čtení textu (po řádcích zleva doprava). Celou situaci však ještě navíc komplikuje Anička Zrzavá, učitelka výtvarné výchovy pro informatiky: Obrazy je potřeba na stěnu umístit tak, aby splňovaly její náročné estetické požadavky. Stěna bude (pomyslně) rozdělena do několika vodorovných pásů, do kterých budou obrazy umístěny -- obrazy umístěné do jednoho z pásů nezasahují do žádného jiného pásu a to ani svým rámem. V rámci jednoho pásu jsou obrazy umístěny těsně vedle sebe (jejich rámy se právě překrývají). Jednotlivé obrazy mají být vycentrovány v rámci pásu svisle (pokud jsou dvě možné pozice, zvolte tu vyšší z nich) a celý úsek obrazů umístěný do pásu má být vycentrován na střed obdélníku (jsou-li dvě možnosti jejich umístění, zvolte to levější). Pokud je v rámci obdélníku stejných rozměrů více možností, jak lze obrazy rozdělit do pásů, je třeba zvolit takové jejich rozdělení, aby první pás obsahoval co nejvíce obrazů; pokud je stále více možných způsobů rozdělení obrazů, je třeba maximalizovat počet obrazů v druhém pásu atd. Pokud je více obdélníků se stejným obsahem ale různými rozměry, které jsou optimální, zvolte nejširší z nich.

Specifikace Vstupu

Vstup programu se skládá z několika bloků. Každý blok vyjma posledního začíná řádkem s jedním číslem N (počtem obrazů v cyklu), 1 <= N <= 250. Poslední blok začíná řádkem s číslem nula. Tento blok nemá být dále zpracováván. Pak v bloku následuje N popisů jednotlivých obrazů. Popis každého obrazu začíná řádkem s čísly R a S (výška a šířka obrazu bez rámu), 1 <= R,S <= 30. Pak následuje R řádek popisujících obsah obrazu (tedy bez rámu). Na každém řádku je nejvýše S znaků. Tyto znaky mohou být velká a malá písmena, číslice nebo mezery. Zbylé (chybějící) znaky na řádce se pak považují za mezery.

Specifikace Výstupu

Na výstup má váš program pro každý blok na vstupu vypsat výšku, šířku a obsah nejmenšího nejestetičtějšího umístění obrazů. Dále je třeba na výstup toto umístění vykreslit. Obrazy je třeba vykreslovat s rámy ze znaků +, - a | s obsahem zadaným na vstupu (doplněným o chybějící mezery). Při vykreslování hran dvou horizontálně se překrývajících rámů je třeba vykreslit + v obou rozích obou rámů. Výstupy pro jednotlivá zadání jsou na výstupu odděleny jedním prázdným řádkem. Pro přehlednost vypište na začátek a na konec každého řádku obsahujícího umístění obrázků znak :; tento znak se nezapočítává do velikosti stěny. Pokud bude umístění špatně vykresleno, výsledkem vyhodnocení bude Presentation error, nikoliv Wrong answer.

Vzorový vstup

2
2 3
AbC
aBc
1 5
12345
4
1 10
1234567890
5 5
ABCDE
BCDEA
CDEAB
DEABC
EABCD
1 4

1 5
abcd
0

Vzorový výstup

4 11 44
:+---+-----+:
:|AbC|12345|:
:|aBc+-----+:
:+---+   :

13 12 156
:+----------+:
:|1234567890|:
:+----------+:
:+-----+   :
:|ABCDE|   :
:|BCDEA+----+:
:|CDEAB|  |:
:|DEABC+----+:
:|EABCD|   :
:+-----+   :
: +-----+  :
: |abcd |  :
: +-----+  :