ACM Programming Contest
kódování češtiny

Katedra počítačů ČVUT FEL & Czech ACM Chapter

Soutěž v programování 2000

Vážení soutěžící,

Jak jistě víte, minulý měsíc se v Praze konalo zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Do Prahy se chystalo mnoho takových, kterým šlo pouze o vlastní zviditelnění a touhu projevit svou agresivitu (a tím teď opravdu nemáme na mysli ctihodné pány finančníky). Naštěstí naše Policie svou úlohu tentokráte zvládla, alespoň se to všeobecně soudí. Možná vás nepřekvapí, že za organizací této obrovské akce, která nemá v našich zemích obdoby, je mimo jiné skryt také rozsáhlý softwarový systém, který umožňuje policistům efektivně pracovat a rychle se rozhodovat a reagovat na aktivity demonstrantů.

Máte nyní jedinečnou příležitost vyzkoušet si, co obnáší vytváření programů pro takové příležitosti. Aby reakce Policie byla opravdu dostatečně rychlá, je důležitá především časová efektivita použitých programů. Paměťová spotřeba je až na druhém místě vzhledem k množství peněz vyčleněných na tuto akci. Všechny programy, které máte vytvořit, budou číst vstupní data ze standardního vstupu a výsledky vypisovat na standardní výstup. V obou případech je nutné přesně dodržet předepsaný formát, aby byla možná bezchybná komunikace mezi různými policejními jednotkami. Je-li vstupem více hodnot na jednom řádku a není-li uvedeno jinak, jsou čísla oddělena právě jednou mezerou. Vstup ani výstup neobsahuje žádné přebytečné mezery, není-li v zadání příslušné úlohy uvedeno jinak.

Protože některé případy vyžadují hromadné zpracování více vypjatých situací, musí být vámi vytvořené programy schopny řešit více instancí úlohy najednou. Obvykle je na prvním řádku uveden počet úloh, pak následují postupně všechna zadání. Přesný formát je uveden u každého příkladu. Pokud se v zadání vyskytují celá čísla a pokud není u konkrétní úlohy uvedeno něco jiného, pak je velikost čísel volena vždy tak, aby se všechna tato čísla i případné výsledky vešly do standardního typu integer.

Nyní nám již zbývá pouze vám popřát mnoho úspěchů při řešení těchto úloh. Doufáme, že Vaše dojmy z této soutěže budou alespoň tak dobré, jako dojem, který udělala Policie minulý měsíc na většinu obyvatel.

Vaši organizátoři

Tato stránka, včetně vzorových řešení a testovacích vstupů, je k dispozici ke stažení jako archiv ctu2000.tar.gz (9.3MB).

d    Zpětné inženýrství
g    Gnome
h    Herci
l    Linie
p    Počítáme ponorky
r    Rozejděte se!
s    Pražská spojka
t    Tokeny

Zpětné inženýrství

debug.c, debug.p, debug.C
debug.in, debug.out

Policistům se nedávno podařilo zachytit fragment zdrojového kódu, který si mezi sebou předávaly anarchistické skupiny MCA a MBI. Tento fragment můžete vidět níže, pro přehlednost je kromě původního jazyka (anarchisté používají zásadně C) uveden také přepis do jazyka Pascal.

int main()
{ int u,v,k,t ;
 scanf("%d %d",&u,&v) ;
 for (k=0;!(u%2)&&!(v%2);k++)
  { u/=2 ; v/=2 ; }
 if (u%2) t=-v ; 
 else t=u/2 ;
 while(t) {
  while(!(t%2)) t/=2 ;
  if (t>0) u=t ; else v=-t ;
  t=u-v ; 
 }
 while(k-->0) u*=2 ; 
 printf("%d\n",u) ;
 return 0 ;
}
program zahada;
var u,v,k,t:integer;
begin
 readln(u,v); k:=0;
 while(u mod 2=0)and(v mod 2=0) do
  begin u:=u div 2; v:=v div 2; k:=k+1; end;
 if(u mod 2<>0) then t:=-v
 else t:=u div 2;
 while(t<>0) do begin
  while(t mod 2=0) do t:=t div 2;
  if(t>0) then u:=t else v:=-t;
  t:=u-v;
 end;
 while(k>0) do begin u:=u*2; k:=k-1; end;
 writeln(u:1);
end.

Na první pohled je zřejmé, že program čte ze vstupu dvě čísla, pro která spočítá nějaký výsledek. Bohužel se však dosud nepodařilo proniknout do tajů výpočetního procesu, a tak nevíme přesně, jaká je souvislost mezi vstupem a výstupem. Pro přehlednost si však realizovanou funkci označíme jako f. Definičním oborem této funkce bude množina celých kladných čísel. Nechť f(a,b) je hodnota, kterou program vypíše, pokud na jeho vstup zadáme celá čísla a a b. Jestliže program neskončí nebo skončí s chybou, není hodnota f(a,b) pro příslušný vstup definována. Abychom mohli chování funkce lépe sledovat, je třeba vytvořit funkci inverzní, tedy nalézt taková čísla a a b, pro která je f(a,b) rovno předem dané hodnotě.

Specificace vstupu:

První řádek vstupního souboru obsahuje celé kladné číslo Z, za kterým následuje postupně Z zadání. Každé zadání je tvořeno jediným řádkem obsahujícím dvě celá čísla N a M, 0 < N,M <= 1000000. Čísla jsou oddělena mezerou.

Specifikace výstupu:

Pro každé zadání vypíše program na výstup jediný řádek se dvěma čísly U a V oddělenými mezerou. Tato čísla musí splňovat podmínku 1 <= V < U < N. Jestliže existuje více dvojic vyhovujících zadání, vypište ten případ, kdy je U maximální. Pokud existuje více řešení se stejným maximálním U, vypište to, kdy je maximální V. Jestliže neexistuje žádná dvojice čísel, která by zadání vyhověla, vypište na řádek větu "Reseni neexistuje.".

Příklad vstupu:

2
11 2
2 10

Příklad výstupu:

10 8
Reseni neexistuje.

Gnome

gnome.c, gnome.p, gnome.C
gnome.in, gnome.out

Jednou z nejméně příjemných věcí v životě policisty během občanských nepokojů je čekání. Představte si několik hodin strávených v dešti čekáním na to, kterým směrem se pohne rozlícený dav. Svým způsobem je to horší než v čekárně u zubaře, kde obvykle alespoň neprší. Proto vedení Policie rozhodlo, že všechny policisty vybaví vodovzdorným herním automatem, který bude simulovat jednu z variant legendární hry Gnome, tzv. Same-Gnome.

Vaším úkolem je napsat simulátor stejnojmenné hry, který by byl dostatečně jednoduchý, aby mohl být implementován v přenosné verzi počítače PMD-85 (takzvaný PMD-Pilot). Pravidla jsou poměrně jednoduchá. Hrací pole se skládá z N x M políček, na každém políčku je umístěn právě jeden kámen určité barvy. Cílem hry je odstranit co nejvíce kamenů a především získat přitom co nejvíce bodů. Pravidla pro odstraňování kamenů jsou následující:

 • Lze odstranit pouze takový kámen, který sousedí s alespoň jedním kamenem stejné barvy (sousední kameny jsou nahoře, dole, vlevo a vpravo, ale ne šikmo).
 • Při odstranění kamene je současně odstraněna celá souvislá oblast sousedních kamenů stejné barvy.
 • Hrací pole se nachází v gravitačním poli, tzn. po odstranění kamenů propadnou výše umístěné kameny dolů, takže zaplní vzniklý prázdný prostor.
 • Pokud po odstranění kamenů a případném propadnutí výše položených kamenů vzniknou prázdné sloupce, jsou sloupce napravo posunuty doleva tak, aby prazdné sloupce zanikly.
 • Jestliže je v rámci jednoho tahu odstraněno K kamenů, získá hráč (K-2)2 bodů.
 • Pokud jsou během hry odstraněny popsaným způsobem všechny kameny, získá hráč dodatečnou prémii ve výši 1000 bodů.

Specificace vstupu:

První řádek vstupního souboru obsahuje celé kladné číslo Z, za kterým následuje postupně Z zadání. Každé zadání začíná řádkem obsahujícím dvě celá čísla C a R (1 <= R<150, 1 <= C<300) oddělená mezerou, která udávají počet sloupců a řádků hracího pole. Poté následuje R řádků popisujících postupně řádky hracího pole shora dolů. Na každém z těchto řádků je právě C písmen velké abecedy, tedy znaků od A do Z, které udávají různé barvy kamenů na daném řádku postupně zleva doprava.

Za popisem hracího pole následuje seznam tahů, které hráč provedl, tedy souřadnice kamenů, které mají být odstraněny. Nejprve je na samostatném řádku uveden počet tahů M. Poté následuje M řádků, z nichž každý obsahuje dvě celá čísla I a J oddělená mezerou. I (1 <= I <= C) určuje číslo sloupce vybraného kamene zleva počínaje od jedné, J (1 <= J <= R) číslo řádku zespoda počínaje také od jedné.

Specifikace výstupu:

Vaším úkolem je simulovat celou hru a odstraňovat souvislé oblasti kamenů stejné barvy podle sekvence zadané na vstupu. Pokud na dané pozici není žádný kámen nebo pokud nelze vybraný kámen odstranit, tah ignorujte a pokračujte dalším v řadě. Pro každé zadání musí program vypsat tento text:
"Game over!
Score dosazene v teto hre je
S bodu.
Byli bychom radi, kdybyste si zahrali jeste jednou.
Prejete si hrat znovu?
Prijemnou zabavu Vam preje firma ACMTENDO.
",
kde S je počet bodů získaný podle uvedených pravidel. Každá věta je na samostatném řádku.

Příklad vstupu:

2
3 2
GZZ
ZZG
2
2 1
2 1
6 3
ABABAB
BABABA
ABABAA
11
6 1
5 1
4 1
3 1
2 1
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1

Příklad výstupu:

Game over!
Score dosazene v teto hre je 1004 bodu.
Byli bychom radi, kdybyste si zahrali jeste jednou.
Prejete si hrat znovu?
Prijemnou zabavu Vam preje firma ACMTENDO.
Game over!
Score dosazene v teto hre je 5 bodu.
Byli bychom radi, kdybyste si zahrali jeste jednou.
Prejete si hrat znovu?
Prijemnou zabavu Vam preje firma ACMTENDO.

Herci

herci.c, herci.p, herci.C
herci.in, herci.out

Policisté, stejně jako každý normální člověk, nemohou pouze pracovat, ale musí mít také nějaké zábavné koníčky. Proto založila skupina psovodů amaterský divadelní soubor nazvaný Kynologický soubor italského národního divadla a literatury (KSINDL). Tito ochotníci hrají veškerá představení s ohromnou vervou a osobním nasazením. Bohužel však došlo k nepříjemné situaci, kdy byla značná část divadelního souboru povolána na zásah proti neukázněným demonstrantům, a to právě v den, kdy měla být veřejná premiéra jejich nové hry. Co se dá dělat, práce je práce, proto muselo jít divadlo stranou a někteří členové se tak premiéry nemohou zúčastnit. Naštěstí, jako v každém správném ochotnickém divadle, mnoho herců umí nejen svou roli, ale také několik dalších rolí, které mají zažité natolik, že by byli schopni je sehrát. Bohužel však není vždy jednoduché najít přijatelné řešení, proto by policisté uvítali program, který by zhodnotil nastalou situaci a rozhodl, zda je možné představení v dané sestavě sehrát.

Specificace vstupu:

První řádek vstupního souboru obsahuje celé kladné číslo Z, za kterým následuje postupně Z zadání. Každé zadání začíná řádkem obsahujícím tři čísla oddělená mezerou, jsou to po řadě počet herců v souboru (H, 1 <= H <= 100), počet rolí ve hře, která se má večer sehrát (R, 1 <= R <= 60), a počet herců, kteří se nemohou premiéry účastnit ze služebních důvodů (A, 0 <= A <= H). Poté následuje právě H řádků, každý z nich obsahuje jedno jméno herce. Jméno herce je tvořeno pouze malými a velkými písmeny, kterých je vždy minimálně 1 a maximálně 30. Velká a malá písmena se rozlišují. Dále následuje R řádků reprezentujících role, každý z nich obsahuje jméno jedné role. Pro toto jméno platí stejná pravidla jako pro jména herců.

Po výpisu rolí následuje seznam, kterou roli je který herec schopen zahrát. Pro každého herce je uvedeno jeho jméno, dále na stejném řádku jedna mezera, číslo Ui, které představuje počet rolí, mezera a dále následuje Uinázvů rolí oddělených mezerami. Celý seznam pro jednoho herce je na jediném řádku, další herec následuje na dalším řádku. Seznam má právě H prvků, tedy každý herec je zde uveden právě jednou, ale nemusí to nutně být ve stejném pořadí, v jakém byla zapsána jména herců.

Za všemi seznamy následuje ve vstupním souboru seznam herců, kteří nemohou hrát. Ten je tvořen právě A řádky, na každém je jedno jméno herce.

Specifikace výstupu:

Program vypíše právě jeden řádek pro každé zadání. Jestliže je za daných okolností možno hru sehrát, bude na řádku věta "Premiera bude!", jinak vypište větu "Zatraceni demonstranti!".

Příklad vstupu:

1
5 3 2
Pepan
Venda
Cvalda
Bozka
Vendula
Kecal
Jenik
Marysa
Bozka 1 Marysa
Vendula 1 Marysa
Pepan 2 Kecal Jenik
Venda 3 Jenik Marysa Kecal
Cvalda 1 Kecal
Bozka
Venda

Příklad výstupu:

Premiera bude!

Linie

linie.c, linie.p, linie.C
linie.in, linie.out,

Tato úloha (včetně řešení a testovacích dat) byla převzata z archivu. My jsme pouze dopsali českou legendu.

Policisté se při své práci často mohou dostat i do velmi nebezpečných situací, zvláště při podobných akcích, jako bylo zasedání MMF a SB. A proto, aby se při jejich práci pokud možno předešlo jakýmkoli zraněním, jsou Policisté vybaveni bezpečnostími Směrnicemi pro Mimořádně Rychlé Tlačenice, ve zkratce SMRT.

Často se stávalo, že když na policisty letěl nějaký předmět vržený demonstranty, první policista mu uhnul, ale druhý, který přes prvního neviděl, byl zasažen. A proto jedna ze směrnic určených pro policisty, kteří mají za úkol blokovat demonstrantům cestu, říká, že policisté nesmí stát v řadách, aby se nemohli stát snadným cílem pro létající předměty velkých ráží typu dlažební kostky. Jak známo, všechny směrnice se musí dodržovat. Je tedy třeba také toto dodržování kontrolovat a případné porušení kázně okamžitě hlásit. A protože velící důstojníci nemohou být všude, potřebuje Policie nástroj, který by tato porušení odhalil sám. A to bude váš úkol.

U každého zásahu bude přítomna kamera, která bude snímat policejní kordon shora tak, že bude možno každému policistovi přiřadit souřadnici v myšlené souřadné soustavě. Každý policista bude tak jednoznačně identifikován právě jedním párem celých čísel XY, kde 0 <= X, Y <= 9999. Protože rohové pozice jsou ze strategického hlediska nevýhodné, žádný policista nikdy nestojí na souřadnici 0, 0.

Vaším úkolem je napsat program, který pro každé zadání načte skupinu souřadnic pro kordon policistů a zjistí, zda někde nestojí na jedné přímce více než dva policisté. Vzhledem k tomu, že tento předpis je poměrně nový a ještě ne úplně zažitý, může se stát, že bude existovat více přímek se třemi a více policisty, ale vzhledem k jejich vysoké morálce a dobrému výcviku se dá předpokládat, že jich v jedné řadě nebude nikdy více než deset.

Specificace vstupu:

Vstup obsahuje několik zadání. Každé zadání začíná na nové řádce, je tvořeno souřadnicemi 3 až 300 bodů (včetně) a ukončeno párem nul (0 0). Každý bod je zadán párem celých čísel v rozsahu 0 až 9999 (včetně). Jedno zadání může být rozděleno i na více řádků, v tomto případě však nebude nikdy rozdělen pár souřadnic, dělení bude vždy provedeno mezi celými páry souřadnic. Celý vstup bude opět ukončen jednou další dvojicí nul.

Specifikace výstupu:

Na výstupu bude věta "Smernice byla dodrzena.", pokud neexistuje žádná trojice policistů stojících na jedné přímce. Jinak program vypíše na výstup větu "Tito policiste porusuji smernici:" a na každém z dalších řádků bude vždy výpis všech policistů stojících na jedné přímce. Takto musí být postupně uvedeny všechny přímky, na kterých jsou tři a více policistů. Souřadnice musí být v rámci jednoho řádku seřazeny nejprve podle x-ové souřadnice, a v případě shody pak podle souřadnice y. Všechny body jsou uzavřeny v závorkách a jejich složky jsou oddělené čárkou, bez jakýchkoli mezer. Samotné body nejsou kromě závorek navzájem nijak odděleny. Řádky jsou řazeny podobně jako souřadnice na řádcích, tedy podle prvního bodu, a pokud ten je stejný, pak postupně podle dalších bodů. Všiměte si, že jeden policista se může vyskytovat i na více řádcích. Za každým zadáním (včetně posledního) vytiskněte jeden prázdný řádek.

Příklad vstupu:

5 5 8 7 14 11 4 8 20 15
12 6 18 21 0 0
5 5 8 8 14 13 0 0
5 5 25 17 20 23 10 11 20 14 15 11 0 0
0 0

Příklad výstupu:

Tito policiste porusuji smernici:
(4,8)(8,7)(12,6)
(5,5)(8,7)(14,11)(20,15)
(12,6)(14,11)(18,21)

Smernice byla dodrzena.

Tito policiste porusuji smernici:
(5,5)(10,11)(20,23)
(5,5)(15,11)(20,14)(25,17)

Počítáme ponorky

ponork.c, ponork.p, ponork.C
ponork.in, ponork.out,

Protože hlavní část zasedání se konala v Kongresovém Finančním Centru (KFC), bylo samozřejmě nutné zajistit tomuto místu kvalitní ochranu. Jak jste jistě sami viděli, přes den byla tato stavba hlídána více než dostatečně. Nás ale bude zajímat poněkud všednější noc, kdy i většina demonstrantů již ulehla ke spánku.

Je jasné, že i v noci je třeba budovu ohlídat. Bývá k tomu určeno několik speciálně školených strážných, kteří obchází KFC celou noc po různých trasách. Nejdůležitější z nich vede po úzké zídce kolem celé budovy. Tato trasa byla vytyčena ze strategických důvodů, neboť z ní je velmi dobrý výhled do celého okolí. A aby bylo celé okolí pokryto, musí být na tuto trasu nasazeno strážných několik. Ale protože lidí na práci je vždy méně, než by bylo třeba, vedení Policie potřebuje určit minimální počet strážných tak, aby stále měli celé okolí budovy v dohledu. K řešení tohoto problému je však třeba znát, jak je trasa dlouhá a za jak dlouho ji strážný projde. A to právě bude vaším úkolem.

ponorky

Pro určení délky trasy se u Policie používá měření tzv. policejních normokroků (zkratka ponork). Zídka má podobu rovných úseků, které na sebe navazují v pravém úhlu. Každý úsek má délku nejméně jeden ponork. Pro účely měření je v policejních předpisech stanoveno, že strážný jdoucí po zídce nezkracuje při změně směru krok, ale překračuje rohy tak, že délka jeho kroku je stále přesně jeden ponork. Šířku zídky považujeme za nulovou. Pokud se celá trasa nedá projít tak, že posledním krokem strážný skončí přesně v koncovém bodě zídky, počítá se zbytek jako celý krok pouze v případě, že je dlouhý nejméně půl ponorku. Vaším úkolem je určit délku trasy, která vede po zídce, v ponorcích. (Ilustrační obrázek odpovídá prvnímu z příkladů vstupu.)

Specificace vstupu:

První řádek vstupního souboru obsahuje celé kladné číslo Z, za kterým následuje postupně Z zadání. Každé zadání začíná řádkem obsahujícím dvě hodnoty: K a U, (1 <= K<1000, 1 <= U<5000) kde K je délka kroku strážného (velikost ponorku) a U je počet úseků zídky. Po nich následuje U čísel určujících délky jednotlivých úseků, každé číslo je na samostatném řádku.

Specifikace výstupu:

Pro každé zadání vypíše program právě jeden řádek s textem "Strazny ujde X ponorku." kde X je počet ponorků potřebných k projití celé zídky.

Příklad vstupu:

3
4 5
9
10
7
11
15
1 3
5
3
7
4 2
6
7

Příklad výstupu:

Strazny ujde 12 ponorku.
Strazny ujde 15 ponorku.
Strazny ujde 3 ponorku.

Rozejděte se!

rozchod.c, rozchod.p, rozchod.C
rozchod.in, rozchod.out,

Nejoblíbenější větou každého správného policisty je ,,Občané, rozejděte se! Není tady nic k vidění!''. Ovšem samotná věta vždy nepomůže. Existují obsáhlé příručky, které popisují, jak se má policista zachovat, pokud občané neuposlechnou dobře míněné výzvy a nerozejdou se. Nejdůležitější rada pro takovou chvíli říká, že je dobré hlouček lidí rozdělit tak, aby jich bylo pohromadě co nejméně. A o takové dělení nám půjde i v této úloze. Úkolem bude hledat různá dělení hloučku, aby si z nich policista mohl vybrat to nejsnáze realizovatelné.

Pro zjednodušení uvažujeme pouze takzvané ,,ortogonální normohloučky stejnoměrně rozlehlých občanů'', což je termín zavedený v dnes již klasické příručce na toto téma Rozcházení se snadno a rychle. Takový normohlouček je možné modelovat jako čtvercový útvar složený z N x N čtvercových občanů stejné půdorysové velikosti. Úkolem policisty je tento hlouček rozdělit na dvě poloviny. A ideální poloviny jsou samozřejmě takové, které jsou obě stejné, a to nejen co do velikosti, ale i do tvaru.

Kromě toho je však také nutné uvažovat způsob oddělení obou polovin od sebe. Existuje speciální oddělovací policejní páska určená speciálně k tomuto účelu, v policejním žargonu se jí říká ,,oddělovačka''. Tuto páskou je možné rychle ovinout kolem skupiny občanů, a tak je oddělit od zbytku davu. Vzhledem k tomu, že oddělovačka je velmi drahá, nesmí se nikdy stříhat ani krátit. Je proto nutné najít takové rozdělení normohloučku, kdy každá ze vzniklých polovin má přesně daný obvod.

Vaším úkolem je určit počet různých způsobů, kterými je možné rozdělit čtvercový normohlouček o velikosti strany N takovým způsobem, aby vznikly dvě části o přesně daném obvodu M. Tyto části musí být stejné, to znamená, že jedna musí být převeditelná na druhou pouze pomocí operací posunu, otáčení a zrcadlení. Dělící linie může samozřejmě vést pouze po hranách ,,jednotkových čtverečků'', aby žádný občan neutrpěl zranění.

Specificace vstupu:

První řádek vstupního souboru obsahuje celé kladné číslo Z, za kterým následuje postupně Z zadání. Každé zadání sestává ze dvou čísel N a M, 2 <= N <= 20, 2 <= M <= 60, uvedených na stejném řádku a oddělených mezerou. První číslo (N) udává velikost strany čtverce, druhé (M) je délka pásky, tedy obvod každé z polovin, které mají rozdělením vzniknout.

Specifikace výstupu:

Pro každé zadání musí program vypsat právě jeden řádek. Pokud není možné rozdělit normohlouček na dvě stejné části se zadaným obvodem, bude na řádku věta "Rozdeleni neni mozne.". V ostatních případech vytisknětě větu "Existuje R ruznych moznosti.", kde R je počet různých způsobů, jak hlouček rozdělit předepsaným způsobem. Dva způsoby jsou považovány za různé, pokud vzniklé poloviny jsou rozdílné, tedy pokud nelze polovinu z jednoho dělení převést na polovinu podle druhého dělení pomocí operací posunutí, otáčení a zrcadlení.

Příklad vstupu:

3
2 5
4 12
6 24

Příklad výstupu:

Rozdeleni neni mozne.
Existuje 1 ruznych moznosti.
Existuje 10 ruznych moznosti.

Pražská spojka

spojka.c, spojka.p, spojka.C
spojka.in, spojka.out,

Dobrá informovanost o aktuální situaci je pro Policii velmi důležitá. V případě poruchy telekomunikačního vedení nemají mezi sebou jednotlivá stanoviště spojení, které tak musí být nahrazeno pomocí poslů. Každý posel může vyřídit vzkaz na daném místě a v daný okamžik. Přestože poslové používají moderních dopravních prostředků (bicyklů), je přeci jen při jejich práci velice důležité znát vzdálenost, na kterou je třeba zprávu dopravit. Proto musí posel vždy volit nejkratší cestu, aby dorazil do cíle své cesty co nejdříve. Kromě toho se někdy může stát, že některé veřejné komunikace není možné kvůli občanským nepokojům použít. V krajním případě se dokonce všechna stanoviště rozpadnou na dvě nebo i více skupin, mezi kterými není žádné spojení.

Policejní složky mají velmi propracovaný projekt infrastruktury, je vždy přesně dáno rozmístění stanovišť v terénu a vzdálenosti mezi nimi. Proto je možné zmapovat vzdálenosti mezi jednotlivými stanovišti a rozhodnout, která cesta je pro případného posla nejhorší. Podle ní se potom zjišťuje, jaká aktuálnost krizového zpravodajství může být zaručena.

Specificace vstupu:

První řádek vstupního souboru obsahuje celé kladné číslo Z, za kterým následuje postupně Z zadání. Každé zadání začíná řádkem obsahujícím dvě čísla oddělená mezerou. Jsou to po řadě počet jednotek (stanovišť) J, 2 <= J <= 300 a počet existujících spojnic mezi nimi S, 0 <= S <= J.(J-1) / 2. Dále následuje S řádků, každý z nich obsahuje právě tři čísla oddělená mezerou. První dvě čísla udávají čísla spojených stanovišť (jednotky jsou číslovány od jedné do J) a třetí číslo je délka spojnice mezi nimi. Je přitom možné, aby mezi nimi existovala také kratší cesta, která vede přes některé jiné stanoviště. I takovou samozřejmě může posel využít. Žádná dvojice stanovišť se v rámci jednoho zadání nevyskytne dvakrát.

Specifikace výstupu:

Úkolem je najít takovou dvojici stanovišť, mezi kterými je maximální vzdálenost v případě použití nejkratší možné cesty. Cesta může vést pouze po zadaných spojnicích. Pro každé zadání vypíše program větu "Nejvetsi vzdalenost je V.", kde V je délka nejdelší cesty mezi dvěma stanovišti, mezi kterými nelze nalézt cestu kratší. Pokud by zadaná situace znamenala, že existuje alespoň jedna dvojice stanovišť taková, že mezi nimi neexistuje žádné spojení, vypíše program místo toho větu "Bez spojeni neni veleni!".

Příklad vstupu:

2
5 5
1 2 1
2 3 2
3 4 3
4 5 4
5 1 5
5 2
1 2 1
2 3 1

Příklad výstupu:

Nejvetsi vzdalenost je 7.
Bez spojeni neni veleni!

Tokeny

tokeny.c, tokeny.p, tokeny.C
tokeny.in, tokeny.out,

Důležitou složkou přípravy na očekáváné demonstrace je pozorné sledování toho, co aktivisté chystají. V dnešní době již i odpůrci globalizace běžně používají globální Internet k tomu, aby proti globalizaci protestovali. Nepřekvapí, že i ostatní skupiny obyvatel, kteří svolávají veřejné shromáždění, často vytvářejí webovské stránky informující o chystaných aktivitách. Tento způsob je velmi výhodný k oslovení velkého počtu lidí, ale naštěstí zároveň také pomáhá Policii, aby si udělala předběžný obrázek o tom, co se chystá.

Bohužel je však na současném Internetu stránek velmi mnoho, a tak není snadné nalézt takové, na kterých jsou podobné akce svolávány. Proto bylo rozhodnuto, že se pro Policii vytvoří speciální program využívající nejnovější poznatky z oblasti umělé inteligence. Úkolem tohoto programu bude procházet internetové stránky a automaticky detekovat ,,podezřelé'' texty. Ty jsou potom nahlášeny policistům k přezkoumání. Základní činností programu je rozbor anglického textu a pokus o určení jeho přibližného obsahu. K tomu je nutná podrobná analýza textu, nejprve lexikální (na úrovni slov a symbolů), poté syntaktická (na úrovni vět). V tomto příkladě budeme uvažovat pouze první, lexikální část.

Jak jistě víte, lexikální analyzátor čte posloupnost znaků textu a vytváří posloupnost lexikálních elementů (tokenů). Když lexikální analyzátor přečte např. text abc+123, vytvoří (za předpokladu, že text je analyzován podle jazyka pro aritmetický výraz) tokeny [abc] [+] [123] .

Podívejme se nyní podrobněji na proces čtení znaků. Poté, co jsou přečteny znaky ab a c, je rozhodnuto o tom, že se vytvoří token [abc] , na základě toho, že za nimi následuje znak +, protože znak + nemůže být součástí identifikátoru. O vytvoření tokenu tedy v tomto případě rozhoduje první znak dosud nepřečtené části textu. Naproti tomu po přečtení znaku + víme s jistotou, že token může být ihned vytvořen, protože znaky za ním už na jeho vytvoření nemají vliv. Tokeny se tedy liší podle toho, kolik znaků dosud nepřečtené části textu rozhoduje o tom, jak budou vytvořeny.

Problém je v tom, že internetové stránky se často mění a bylo by neefektivní po každé změně provádět analýzu celého textu znovu. Proto se vždy analyzuje pouze změněné místo a jeho okolí. Bohužel, kvůli výše uvedeným závislostem, pokud u nějakého tokenu dojde ke změně textu, může tato změna ovlivnit i tvorbu několika tokenů před ním. U každého tokenu t proto definujeme číslo lookback(t), které udává vzdálenost nejzazšího tokenu (ve směru od tokenu t k začátku textu), který je při svém vytváření ovlivněn textem tokenu t. Pokud takový token není, bude lookback(t)=0. Vzdálenost dvou tokenů chápeme intuitivně jako počet mezilehlých tokenů plus jedna.

V našem příkladu jsou hodnoty lookbackjednotlivých tokenů rovny po řadě 0, 1 a 0. Vaším úkolem je napsat program, který pro zadanou posloupnost tokenů vypočte lookback každého tokenu.

Specificace vstupu:

Vstup se skládá z N zadání. Na prvním řádku vstupu je přirozené číslo N, N>0. Dále následují jednotlivá zadání. Každé zadání je tvořeno posloupností tokenů. Každý token je popsán na samostatném řádku dvojicí čísel L, A, L >= 1, A >= 0, kde L je počet znaků tokenu, A je počet znaků dosud nepřečtené části vstupního textu, které rozhodují o okamžiku vytvoření tokenu. Posloupnost tokenů je zakončena dvojicí 0 0, která není popisem tokenu. Délka posloupnosti a celkový počet znaků vstupního textu se vejdou do pascalského typu integer nebo céčkového typu int, jinak však nejsou omezeny. Velikost hodnoty lookback nepřesahuje u žádného tokenu 250000.

Specifikace výstupu:

Pro každé zadání vypište nejprve na samostatný řádek text "Zadani X:", kde X je pořadové číslo zadání počítáno od jedničky. Dále vypište pro každý token (v pořadí podle vstupu) na samostatný řádek jediné číslo udávající lookback příslušného tokenu. Na konci každého zadání (včetně posledního) vytiskněte jeden prázdný řádek.

Příklad vstupu:

2
3 1
1 0
3 1
0 0
4 2
1 5
2 1
2 1
0 0

Příklad výstupu:

Zadani 1:
0
1
0

Zadani 2:
0
1
2
2